Регламент (ЕС) 305/2011 – преглед и основни моменти, свързани със сградната обвивка

Регламентът (ЕС) 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на ЕС, има за цел да премахне техническите бариери за търговията със строителни продукти.

Хармонизирани технически спецификации

Техническите спецификации са документи, които предлагат техническите способи, чрез които продуктите могат да отговорят на изискванията на Регламент(EC) 305/2011.