Етичен кодекс


Етичният кодекс определя стандартите за етично поведение при осъществяване на дейността на Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ). Правилата, заложени в него, се отнасят както до АФИ, така и до всички нейни членове.

Общи положения


Асоциация за Фасаден Инженеринг е независима организация на физически и юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България.

Асоциация за Фасаден Инженеринг е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер. Тя е независима организация, която осъществява всички свои дейности при пълна прозрачност.

Професионални и етични норми


Асоциация за Фасаден Инженеринг осъществява дейността си като спазва принципите на законност, честност, лоялност, демократичност, прозрачност, безпристрастност, съпричастност, политическа и религиозна неутралност, компетентност, отговорност и зачитане на личността.

Отношенията между членовете на Асоциация за Фасаден Инженерингсе основават на принципите на взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ.

Член на Асоциация за Фасаден Инженеринг или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в Асоциацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на Асоциацията или на нейн член.

Членство


Асоциация за Фасаден Инженеринг е отворена структура и приветства членството на всяко физическо или юридическо лице, което зачита нейния Устав, Мисия и Цели.

Взаимотношения с партньорите


Асоциация за Фасаден Инженеринг поддържа етични и лоялни партньорски отношения с други организации от неправителствения и бизнес сектора, които зачитат нейните принципи на дейност и спомагат за постигане на стратегическите й цели.

Асоциация за Фасаден Инженеринг активно взаимодейства и сътрудничи с компетентните държавни органи и институции (републикански, областни, общински) за постигане на стратегическите си цели и подпомагане на съответните служби по отношение информираността им по проблематиката и взаимоотношенията им с Асоциацията и нейните членове.

Асоциация за Фасаден Инженеринг активно взаимодейства и сътрудничи с български, чуждестранни и международни браншови организации; правителствени и неправителствени организации; образователни , академични, научни институции и други за постигане на стратегическите си цели.

Асоциация за Фасаден Инженеринг работи за издигане на международния престиж на Република България в сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации, специализирани в сферата на дейността й.

Принципи на финансиране


Асоциация за Фасаден Инженеринг запазва своята независимост като приема единствено безусловни дарения и финансирания за свои проекти и дейности, над които има пълен контрол.

Етична комисия


За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към Асоциация за Фасаден Инженеринг се създава Етична комисия.