Хармонизирани технически спецификации

Техническите спецификации са документи, които предлагат техническите способи, чрез които продуктите могат да отговорят на изискванията на Регламент(EC) 305/2011.

Регламент (ЕС) 305/2011 – преглед и основни моменти, свързани със сградната обвивка

Регламентът (ЕС) 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на ЕС, има за цел да премахне техническите бариери за търговията със строителни продукти.