Ефективен ли е контролът при завършване на различните части в инвестиционния процес?

Ефективен ли е контролът при завършване на различните части в инвестиционния процес?

Нещо се случи с една красива фасада миналата седмица. С една фасада на мол в Благоевград. Вентилируемата фасада буквално се „обели“ от основната конструкция на сградата.

Имало ли е проект? Имало ли е контрол? Имало ли е надзор? Имало ли е независим проектант по част фасади?. Сигурно.

А защо ли да е имало, след като проектът за Фасадните обвивки се размива някъде между част Архитектура и част Конструкции, без да се изисква официално да бъде заверявана или да се правят

работни детайли.

Да, знам, текат експертизи. Така и трябва. Тук и сега няма да разискваме кой е виновен, допусната ли е грешка или случилото се е плод на ураганни пориви на вятъра и да влезем

във филма „глобално затопляне“ и промяна на климата.

Най-важното е, че няма загинали или пострадали. Дали обаче, това не е предупреждение какво би се случило, ако неглижираме сградните обвивки, които стават все по-сложни като геометрия, като съчетание на различни материали и монтиране на все по-голямоформатни плочи и касети?

В края сме на първото десетилетие, в което в България си говорим за фасаден инженеринг. Колко ли още време ще ни трябва да повярваме и да се убедим в необходимостта от тази специалност

и да обучим съответните специалисти по нея? Да, така се наричат специалистите, които се занимават с фасадно проектиране – фасадни инженери. И да, имаме такива. Не са много, но имаме.

Специфична материя намираща се в пресечната точка между архитектурата и строителното инженерство, конструктурското изкуство,строителната физика и материалознанието.

С необходимост от много познания в различни области и допълнителна квалификация.

Пиша този текст от мое име, като професионалист с дългогодишен опит в областта, преподавател по специалността и като Председател на Асоциацията за фасаден инженеринг (АФИ)

Десет години не са кратък период и аз вече се поуморих от нищослучването.  Дори не мога да преброя статиите, презентациите и обученията, които съм написала и направила.

През месец август 2017 година Асоциацията (АФИ) изпрати до МРРБ в законовия срок, предложение с мотиви и предложения за допълнения към Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Мотиви на Асоциация за Фасаден Инженеринг за допъление към Наредба 4

Тенденциите в съвременната архитектура е да се използват стъклени окачени фасади, вентилируеми фасади и обшивки с различни видове материа;и и голямогабаритни елементи, които в повечето случаи съставляват 100 % от сградната обвивка.Използват се съвременни системи, технологии и материали за сградни обвивки.

Окачената фасада следва да се разглежда като всяка друга фасада и изискванията към нея да бъдат същите, а именно да бъде изготвен проект от архитекта и проектанта, които изготвят проекта на сградата.Неглижирането на окачената фасада като важен елемент от сградата и липсата на проект за нея би могло да доведе до сериозни проблеми не само със спазването на топлотехническата ефективност на сградите,  но и до сериозна заплаха за здравето и безопасността на хората.

Фасадите и обшивките следва да се третират като конструктивен елемент и да бъдат съблюдавани всички принципи на строителната физика.

Във връзка с горното бихме искали да наблегнем на факта, че към момента в първоначалната проектна документация не се включва заверен проект за окачена фасада. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за изпълнение на конкретния строеж се издава на база документация, в която няма заверен контруктивен проект и контрол върху спазването на архитектурната и конструктивната част на окачената фасада. За нас това е изключително сериозен проблем, при ясно очертаващата се тенденция, стартирала от преди няколко години за сгради с изцяло остъклени фасади.

 

По време на общественото допитване, предложението на АФИ не се приема, като е отбелязана следната обосновка:

Прието е становището на КАБ и КИИП, против включване на отделна проектна част за окачените фасади или на нов раздел IV Част сградни обвивки към част Конструктивна.

Необходимите изисквания за съответствието на този тип фасади със съществените изисквания към строежите се покриват при разработване на проектни части Архитектурна и Конструктивна. С обособяването на такава нова част ще се увеличи административната тежест в инвестиционния процес без да допринесе за неговото качество.

Все още ли има колеги, които смятат, че проектът по Фасаден инженеринг не трябва да е задължителна част наред с част Конструкции? И намаляването на административната тежест трябва ли да става за сметка на качеството, сигурността на сградите и здравето и живота на обитателите им?

И за да не бъда черногледа, нека да кажа, че въпреки това, все повече инвеститори, архитекти, конструктори, дори и строители, осъзнават необходимостта от такъв проект, търсят специалисти

И поръчват проект по Фасаден инженеринг. Живият живот побеждава администрацията!

Автор: AFI