АФИ с предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

АФИ с предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ) съвместно със Сдружение Български Врати Прозорци и Фасади (СБВПФ) направи предложение за изменение и допълнение на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Тенденциите в съвременната архитектура е да се използват стъклени окачени фасади, вентилируеми фасади и обшивки с различни видове материали и елементи с големи габарити, които в повечето случаи съставляват 100% от сградната обвивка.

Използват се съвременни системи, технологии и материали за сградни обвивки.

Окачената фасада следва да се разглежда като всяка друга фасада и изискванията към нея да бъдат същите, а именно да бъде изготвен проект от архитекта и проектанта, ангажирани с проектирането на сградата.

Неглижирането на окачената фасада като важен елемент от сградата и липсата на проект за нея би могло да доведе до сериозни проблеми не само със спазването на топлотехническата ефективност на сградите и функциите й, но и до сериозна заплаха за здравето и безопасността на хората.

Фасадите и обшивките следва да се третират като конструктивен елемент и да бъдат съблюдавани всички принципи на строителната физика, отнасящи се до:

 • Устойчивост на натоварване от вятър;
 • Водонепропускливост и водоотвеждане;
 • Въздухопроницаемост;
 • Топлопреминаване;
 • Шумоизолация;
 • Противопожарни изисквания;
 • Дневна светлина и външна слънцезащита;
 • Вентилация.

Във връзка с горното АФИ изтъкна факта, че към момента в първоначалната проектна документация не се включва заверен проект за окачена фасада. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за изпълнение на конкретния строеж се издава на база документация, в която няма заверен контруктивен проект и контрол върху спазването на архитектурната и конструктивната част на окачената фасада. Това е изключително сериозен проблем, при ясно очертаващата се тенденция, стартирала от преди няколко години за сгради с изцяло остъклени фасади.

С оглед на изложените мотиви, АФИ счита за умесно да се изисква отделен проект Сградни обвивки, касаещ обекти с окачени фасади и системи за обшивки с различни материали.

Конкретно бе предложено към част Конструктивна да се добави нов раздел IV "Част сградни обвивки", като точното съдържание бе съставено и подробно описано от АФИ.

С част сградни обвивки се дават изключително важните решения, касаещи конструктивните изисквания към сградната обвивка:

 • Методи за изчисления, които съответстват на предписаните в съответстващите стандарти и нормативи (БДС EN 1993-1, БДС EN 1999-1, пр);
 • Натоварвания – фасадите и всички техни компоненти следва да се изчисляват за проектни товари в съответствие с действащите норми;
 • Постоянни товари – собствено тегло на всички компоненти на фасадата съгласно спецификации на материалите и точни геометрични размери съгласно приложими чертежи и спецификация на производителя;
 • Временни товари – натоварване от вятър, сняг, собствено тегло, допълнителни натоварвания при експлоатация, температурни климатични въздействия, монтажни товари;
 • Особени – сеизмично въздействие;
 • Допустими премествания и провисвания;
 • Носимоспособност – основни носещи профили, закладни части, крепежни елементи, стъкла и стъклопакети.

АФИ предложи пълно съдейстие за уточняване на детайлите по гореизложените концепции.

Автор: AFI