Фасадният инженеринг в България навлиза във фаза на осмисляне и съзряване

Фасадният инженеринг в България навлиза във фаза на осмисляне и съзряване

Интервю на инж. Венета Новакова за списание Градът

Асоциацията за Фасаден Инженеринг (АФИ) навърши една година. През тази година получавахме запитвания относно фасадния инженеринг както от наши членове, така и от заинтересовани от фасадния инженеринг професионалисти - архитекти, възложители, изпълнители, производители и проектанти. Основните въпроси за фасадния инженеринг са: Какъв е обхватът на тази дейност? Кой го прави? Какво е мястото му в строителния процес? Има ли минимални изисквания за пълнотата на проектите?

Това, че има въпроси, значи,че има интерес. Фасадният инженеринг в България навлиза във втора фаза на осмисляне и съзряване.

Поради наличието на тази нова специалност в българската практика и оскъдната специализирана информация, в следващите няколко броя ще разгледаме теми, свързани с фасадния инженеринг и ще се опитаме да отговорим на някои от основните повдигнати въпроси. Като цел за следващата година АФИ планира да изработи Ръководство за сградни обвивки, което да даде основните насоки и базовата необходима информация.

 

Настоящата статия е основана на моя дългогодишен опит в областта, както и на информацията, получена от сътрудничеството със специалисти от други страни и споделени добри практики по време на обучения и презентации в чужбина.

Статията отразява и безпристрастната оценка на двама фасадни консултанти, запознати пряко с основните школи по фасаден инженеринг – благодарности за оказаната подкрепа и изказаното мнение на Христо Генчев от ‘’Прототип’’ ЕООД и Владимир Маринов от Define Engineers.

За кого е важен фасадният инженеринг?

За качеството на сградната обвивка, осигурена от качеството на проекта!

За възложителя, за потребителя и за всички участници в процеса

Начинът възложителят да получи проект, който е икономически и технически балансиран, е разработването му от независима страна на високо техническо ниво. И тук става въпрос не само за проекта за фасаден инженеринг, тук не правят изключение и другите части на прокта – конструкции, архитектура, ОВК и т.н. Възложителят  трябва да е наясно за необходимостта от фасаден инженеринг, както и това че проекта за сградни обвивки не може да бъде част от архитектурния проект, поради завишения му технически характер.

 

Къде е мястото на фасадния инженеринг?

В момента в  България норматива, който определя различните фази и обхвата на различните проекти, е Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектните части касаещи архитектура и конструкции, определени в наредбата, включват изисквания за сградната обвивка. Въпреки, че изискванията не са обособени като отделна част ‘’Сградни обвивки’’, тях ги има – споменати като фасади, окачени фасади и т.н. Не са изписани детайлно, но това не значи, че фасадният инженеринг е дейност, която е извън нормативно определените фази на инвестиционния проект. 

Възникна въпросът къде е мястото на фасадния инженеринг – мястото му е в част ‘’Конструктивна’’, ако се позоваваме на разписаните в момента части в Наредба 4, поради завишените технически изисквания към него.

Както и при другите специалности, частта ‘’Сградни обвивки’’, която е предмет на дейността фасаден инженеринг, включва ИДЕЕН, ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН проект.

Идеен проект

Идейният проект по фасаден инженеринг трябва да показва проекта в цялост, да включва обобщени детайли и да зададе цялостната рамка. Смисълът на тази фаза е да покаже и преведе на ‘‘фасаден език‘‘ желанията на архитекта и/или фасадния консултант. Тази част дава най-обща информация за растерите, основните характеристики и детайли, нивата на плочите, различни елементи от сградната обвивка, слънцезащита и др. и се базира на идейния проект от част Архитектура. Фасадата се означава с опростени геометрични форми, за да се маркират основните моменти. Не е желателно да се чертае с детайли от конкретен системен доставчик. Тя се разработва от фасадния инженер/консултант.

 

Техническа спецификация

Най-важният документ, който определя какви технически характеристики трябва да има фасадата, като се базира на предварително изготвени доклади за енергийна ефективност, акустика, толеранси и движения, предварителна статика и др, е техническата спецификация с обяснителна записка.

 

В общия случай тя включва:общи изисквания за сградната обвивка;обхват на техническите дейности; изисквания за технически характеристики; изпитвания; материали; покрития; остъкляване; качествен контрол; производство; съхранение и транспорт; монтаж; поддръжка.

 

Техническата спецификация е документа, който е задължително изискване за постигане на съответствие на фасадата с техническите изисквания на проекта. Всички други дейности, свързани с проекта по фасаден инженеринг, са свързани с нея. Съвършенството и пълнотата на проекта би следвало да се постига чрез итерации, а не чрез детайлиране, за това са нужни и трите фази на проекта.

В техническата спецификация се съдържа всичко необходимо за изготвяне на тръжната документация.

 

Търг

Следва търг за избиране на изпълнител. Традиционният подход е търг в една фаза - изпълнителите представят своите ценови оферти, базирани на подходящи системни решения, след което се избира най-добрата оферта и се пристъпва към подписване на договор. Другият подход, който се практикува е двуфазен търг – изпълнителите представят ценови оферти базирани на чертежите и спецификациите. Отново се избира най-добрата оферта, но изпълнителят подписва предварителен договор. След това избраният изпълнител, заедно с архитекта и фасадния консултант, интегрират предложената система в проекта. Това може да изисква промяна на чертежи и детайли,но отново в съотвествие с първоначалния оригинален дизайн. Възможно е да се добавят или премахнат изисквания от спецификацията със знанието и одобрението на фасадния инженер / консултант, така че да се постигне вариант, който работи еднакво добре за всички страни. Така цената би могла да бъде определена много по-прецизно. Ако цената излезе много извън определените първоначални граници, клиента може да реши да направи нов търг.

Основната работа на фасадния инженер/консултант е да води възложителя в процеса на различните  фази на проектиране, което е доста по-важно отколкото извършването на самата техническа дейност. А колкото до изпълнителите – те трябва да следват желанията на възложителя и архитекта. Възложителят има нужда от независимо мнение относно възможността за финансова и техническа оптимизация на проекта, за това трябва да избере независин фасаден инженер/консултант.

 

Технически проект

Техническият проект се базира на идейния и включва цялостно детайлиране.

 

Работен проект

Работният проект е по-скоро вътрешно-фирмена документация за фирмата изпълнител. Тази документация включва всичко от предишните етапи, като е допълнена с всички необходими дейности, възникващи в процеса на изпълнение.

 

При практическото изпълнение фазата работен проект се препокрива като времево изпълнение с техническия проект.  И ако работния проект се финализира с изработването на сградната обвивка, то за техническия проект такъв финал не може да се определи категорично, възможно е да приключи например 2 седмици преди работния проект понеже двете фази се развиват паралелно.

 

Техническият и работен проект се изготвят от технически подхотвени екипи от проектанти. Това могат да бъдат проектанти на фирмата изпълнител. Ако тя няма необходимия ресурс, тя възлага изпълнението на последните две фази на специализирани фирми за фасаден инженеринг.

Техническия и работен проект е необходимо да се изготвят и заверят от проектанти с пълна проектантска правоспособност и подлежат на одобряване.Одобряването и контрола трябва да продължат и по време на изработка и монтаж, както и при направата на мостра.

     

Автор: AFI